top of page

Integritetspolicy

Vi på Badrumsgruppen värnar om våra kunder och potentiella kunders integritet och som ansvariga för de personuppgifter vi behandlar ligger dataskydd oss varmt om hjärtat. Vi arbetar ständigt för att säkerställa att rådande dataskyddslagstiftning efterföljs.

Vi tillhandahåller de personer vars personuppgifter som behandlas av oss (de uppgifter som finns registrerade) information gällande vår behandling av dessa personuppgifter samt om deras rättigheter.

I vår integritetspolicy beskriver vi vår behandling av personuppgifter som rör våra nuvarande-, tidigare samt potentiella- och framtida kunder.

Om du har frågor angående dataskydd eller vår behandling av dina personuppgifter är du självklart alltid välkommen att ta kontakt med oss.

Personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter:

Badrumsgruppen AB

Karlsbodavägen 13C

16867 Bromma, Sverige

Telefon: 08-56460830

E-post: info@badrumsgruppen.se

Hemsida: www.badrumsgruppen.se

Kontakt angående dataskydd och/eller vår behandling av dina personuppgifter:

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du självklart alltid välkommen att kontakta dataskyddsansvarig via den adress som anges ovan.

Vår behandling av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan omfatta:

  • Personuppgifter om nuvarande och tidigare kunder

  • Allmänna personuppgifter, inklusive: kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress; köphistorik; betalningshistorik, betalningsuppgifter och löneuppgifter samt eventuell finansiell information i samband med kreditvärdering; personuppgifter som utgör del av vår korrespondens med dig; samt personuppgifter som lämnats i samband med bokning av någon av våra tjänster.

  • Personnummer: Personnummer som lämnats i samband med eventuell kreditvärdering och underskrifter av dokument.

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Vår behandling av ovan nämnda personuppgifter har följande ändamål:

Administration av vår kundrelation, underhåll och utveckling av vår kundrelation samt löpande handel.

Statistiska ändamål: Vi analyserar även handel samt genomför rapportering av de allmänna kunduppgifter som vi har samlat in.

Vår personuppgiftsbehandling vilar på följande rättsliga grunder:

Vid behandling av personuppgifter i anknytning till genomförandet av beställningar och köp du gör, vilket innefattar bl.a. leverans, kreditgivning och betalning, är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter att sådan behandling är nödvändig för fullgörelse av vårt avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen.

Vid vår registrering av dina personuppgifter, vilket krävs enligt bokföringslagen eller som ett led i meddelandeskyldigheten till Skatteverket, är den rättsliga grunden för behandlingen att sådan behandling är nödvändig för fullgörelse av den rättsliga förpliktelse som åligger personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6.1 c dataskyddsförordningen.

Den rättsliga grunden för vår insamling och behandling av övriga personuppgifter utgörs av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Sådan behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, som vid en intresseavvägning inte överskrider de registrerade personernas intressen. Det berättigade intresset som är grund för behandlingen är vårt intresse att främja och verka för våra företag och självklart ge våra kunder bästa möjliga service, kundtjänst och erbjudanden.

Överföringar av dina personuppgifter ska ske på sådant sätt att reglerna för personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen och annan svensk lagstiftning följs. I det enskilda fallet kommer vi att utvärdera om överföringen kräver uttryckligt samtycke från dig eller om överföringen kan ske på annan rättslig grund.

Statistiskt ändamål: Den rättsliga grunden för vår databehandling i enbart statistiskt och vetenskapligt syfte, följer av artikel 6.1 e dataskyddsförordningen om behandling som är nödvändig med hänsyn till utförandet av en uppgift som är av allmänt intresse. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för undersökningen behandlas och sådan behandling genomförs endast för rent statistiska ändamål.

Kategorier av mottagare

Vi överför eller överlåter personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Banker i samband med administration av betalningar; inkasso- och kreditupplysningsfirmor då lån/krediter förfallit till betalning och vid sökningar som görs av kreditupplysningsfirma i samband med låneansökan; Skatteverket och andra myndigheter i samband med lagstadgad inrapportering; samt vårt personuppgiftsbiträde.

Radering

Vi raderar dina personuppgifter när behandlingen av dem inte längre är nödvändig.

Vi på Badrumsgruppen följer i allmänhet den lagringstid som är gällande i enlighet med bokföringslagen. För att säkerställa korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella klagomål, reklamationer och garantiförpliktelser och även för att kunna fullgöra våra skyldigheter är vår bedömning att alla personuppgifter måste sparas i upp till tio år plus innevarande från och med det datum då affärsrelationen upphör.

För kommande och potentiella kunder som omfattas av marknadsföringsrelaterade verksamheter följer vi de gällande reglerna i marknadsföringslagen och principer om god marknadsföringssed.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan självklart göra dessa rättigheter gällande genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns överst i denna policy men upprepas här:

Personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter:

Badrumsgruppen AB

Karlsbodavägen 13C

16867 Bromma, Sverige

Telefon: 08-56460830

E-post: info@badrumsgruppen.se

Hemsida: www.badrumsgruppen.se

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter, få dem korrigerade alternativt raderade, eller göra invändningar mot vår personuppgiftsbehandling utreder vi om det är möjligt, och återkopplar med svar på din förfrågan snarast möjligt men senast en månad efter att din förfrågan mottagits av oss.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång till dina registrerade personuppgifter: Du har rätt att få bekräftat att vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt till tillgång till dina personuppgifter (de vi har registrerade) och, om det finns någon sådan, ytterligare relaterad information.

Rätt till rättelse: Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer/ är felaktiga har du rätt att få dem rättade hos oss. I händelse av detta ska du kontakta oss med din upplysning om vad som är felaktigt och hur dina personuppgifter ska rättas. I varje enskilt fall tar vi sedan ställning till om vi anser att begäran är berättigad. Vänder du dig till oss med begäran om att få personuppgifter rättade eller även raderade utreder vi om förutsättningarna för ändring/radering uppfylls och genomför i sådant fall rättelse/radering snarast möjligt.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Som utgångspunkt raderar vi personuppgifter löpande och då i takt med att de inte längre är nödvändiga att ha registrerade/behandla. I undantagsfall har du rätt att få specifika personuppgifter om dig raderade före denna tidpunkt. Undantag gäller exempelvis om du återkallar ditt samtycke och vi samtidigt inte har annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Anser du att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål vilket vi samlade in dem för kan du be om att få dem raderade genom att kontakta oss. Du kan även kontakta oss om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker i strid mot gällande dataskyddslagstiftning eller andra rättsliga skyldigheter. Våra kontaktuppgifter finner du under rubriken ”Personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter”.

Rätt till begränsning av behandling: Bestrider du att de av dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta, kan du i sådant fall begära begränsning av vår behandling av personuppgifterna fram till dess vi har haft möjlighet att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Du kan också begära begränsning som ett alternativ till radering om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, om du anser att vi inte längre behöver dina personuppgifter eller om du anser att dina intressen väger tyngre än det berättigade intresse som är vårt. Vinner din begäran om att vår behandling ska begränsas bifall har vi därefter endast rätt att behandla dina personuppgifter med ditt samtycke eller om rättsliga krav behöver fastställas, göras gällande eller försvaras för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att överföra personuppgifter (dataportabilitet): Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat oss i ett strukturerat format som är allmänt använt och maskinläsbart. Utöver detta har du rätt att få dessa personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller dock endast om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal till vilket du utgör en part.

Rätt till invändningar: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan även göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som rör marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktuppgifterna under rubriken ”Personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter” för att kontakta oss och lämna oss en invändning. Är din invändning är berättigad upphör vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att få information om nya ändamål: Om vi önskar behandla dina personuppgifter för annat ändamål än det ursprungliga, vilket exempelvis framgår av tidigare stycken i denna integritetspolicy, har du rätt att informeras om detta före det vi påbörjar behandlingen av personuppgifterna för det nya/andra ändamålet

Rätt att återkalla ditt samtycke: Om behandlingen av dina personuppgifter sker baserat på att du lämnat ditt samtycke kan du när du önskar återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke får vi inte längre behandla dina personuppgifter om inte annan rättslig grund är tillämplig. Har vi annan

rättslig grund än samtycke för behandling av dina personuppgifter för ett självständigt ändamål, exempelvis lagring av uppgifter för uppfyllande av bokföringsregler, kommer behandlingen även kunna ske fortsättningsvis. Var vänliga observera att återkallandet av samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett före återkallelsen.

Är du inte tillfreds med det svar vi lämnat dig eller om du är missnöjd med det sätt på vilket de av dina personuppgifter vi har registrerade/behandlar har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifterna till Datainspektionen hittar du på Datainspektionens hemsida; www.datainspektionen.se.

Vid frågor eller funderingar rörande vår integritetspolicy i sin helhet eller rörande någon eller flera punkter som återfinns ovan kan du vända dig till vår personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter:

Badrumsgruppen AB

Karlsbodavägen 13C

16867 Bromma, Sverige

Telefon: 08-56460830

E-post: info@badrumsgruppen.se

Hemsida: www.badrumsgruppen.se

bottom of page